معرفی رشته

معرفی رشته :

دندانپزشكي ترميمي يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري و تشخيص پوسيدگيها، آشنایی با آناتومی و چگونگی بازسازي و زيبا سازي دندان ها مي باشد. دانش اموختگان اين رشته تخصصي پس از طي دوره تخصصي بايد در حيطه تخصص خود قادر به ارايه خدمات پيشگيري و درماني با كيفيت مطلوب باشند و بتوانند خدمات آموزشي ارايه نموده و در پيشبرد علوم و گسترش مرزهاي دانش و پژوهش در حيطه اين رشته تخصصي نقش فعال ايفا نمايند.