دروس نظری

 

 

نظری1

یش نیاز: مبانی دندان پزشکی ترمیمی

گروه هدف: دانشجویان دندانپزشکی سال چهارم ، نیمسال اول ( ترم 7 )

محل اجرا: دانشکده دندانپزشکی ، کلاس چهارم