اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

دکتر محمد جواد مقدس

دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moghaddasmj[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر فاطمه ملک نژاد یزدی

استاد گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :maleknejadf[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر حوریه موسوی بندرآبادی

دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

رئیس بخش گروه ترمیمی

پست الکترونيک :moosavih[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر هیلا حاجی زاده صفار

دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :hajizadehh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر مجید اکبری

دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :akbarim[at]mums.ac.ir

دکتر علیرضا بروزی نیت

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

سرپرست تخصصی گروه ترمیمی

پست الکترونيک :borouziniata[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر سارا مجیدی نیا

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک : Majidinias[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر حمیده سادات محمدی پور

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :Mohammadipourh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر عاطفه نعمتی کریموی

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک : Nematika[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر احسان برادران ناصری

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک : Baradarane[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

cv