کارکنان بخش ترمیمی

 

منشی بخش

خانم جعفری

سرپرستار

خانم راستین

پرستار

خانم موسوی

پرستار

خانم رضایی

پرستار

خانم خوش نیت

پرستار

خانم ایروانی

مسئول پذیرش

آقای هزاره

خدمات

اقای کاهانی