مدیران گروه از ابتدا تا کنون

مدیران گروه از ابتدا تا کنون:

آقای دکتر اسماعیل سندوزی

خانم دکتر بهین دخت صمیمی

آقای دکتر مهدی منصف
آقای دکتر رضا کاظمی
آقای دکتر ساسان قهرمانی
آقای دکترجمشید باقری
آقای دکتر سید علی اکبر حسینی
آقای دکتر سید محمد علوی
آقای دکتر سید علی اکبر حسینی
خانم دکتر نسرین سرابی
خانم دکتر فاطمه ملک نژاد یزدی
خانم دکتر مرجانه قوام نصیری

سرپرستان تخصصی گروه ترمیمی به ترتیب از بدو تاسیس دانشکده تا کنون:

آقای دکتر رضا کاظمی

آقای دکتر جمشید باقری

خانم دکتر فاطمه ملک نژاد

خانم دکتر مرجانه قوام نصیری

آقای دکتر سید مصطفی معظمی